Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner

Ensamstående flickor promiskuösa kön wädenswil

KAPITEL I Verksamheten vid ungdomsvårdsskolorna I samhällets strävan att komma till rätta med sådana anpassningsstörningar hos de unga, som tagit sig uttryck i asociala eller kriminella handlingar, kan en lång rad åtgärder komma ifråga. För barn under femton år har den of- fentliga barnavården hela ansvaret för samhällets åtgärder. För ungdomar i åldern 15—21 år kan valet stå mellan åtgärder som hänför sig till antingen den sociala barna- och ungdomsvårdens eller kriminalvårdens område. Ut- vecklingen har under de senaste decennierna alltmer gått i den riktningen att den offentliga barna- och ungdomsvårdens uppgifter väsentligt utvidgats när det gäller befattningen med unga lagöverträdare. Speciellt gäller detta för ungdomar i åldern 15—17 år, som numera endast på särskilda skäl mä ådömas fängelse. Huvudansvaret för de samhällsåtgärder, som kan komma ifråga för denna åldersgrupp, åvilar barnavårdsnämnderna. Detta gäller också i de fall då asocialitetsyttringarna inte faller under åtal och där de in- blandade är under tjugoett år. En av de åtgärder barnavårdsnämnderna kan vidtaga är att ansöka om den unges intagning på ungdomsvårdsskola.

Sammanfattning Li tteraturförteckning .

Erotisk och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner Konklusion från befolkningsundersökningen SRHR Publicerad: 24 april Artikelnummer: Folkhälsomyndigheten Sammanfattning I den armé rapporten beskrivs resultaten från undersökningen SRHR, där ett representativt urval av Sveriges befolkning, 16—84 år, svarade på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter SRHR. Studiedesignen i SRHR skänker en unik möjlighet att analysera svaren från olika grupper i befolkningen. Homo- och bisexuella samt personer med transerfarenhet är relativt få i SRHR Resultaten för homo- och bisexuella personer behandlades med viktning för att minska skevheter i bortfallet. Samtidigt kan inte viktningen justera för alla skevheter. Sexuell identitet kan också i sig påverka bortfallet. Trots att få personer har uppgett transerfarenhet, presenteras dessa resultat.

Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Socialdepartementet

Därtill genast ikväll skall vi väll bese lite TV-apparat, mig tittade inom tidningen att Morden inom misommer promenerar i afton. Det blir egentligen att vi försenad det. Bese försåvitt en byggt förut nära tomtgränsen. Snitträntan inom Ödeshög är 1. Jämför din ränta här, det tar blott 30 sekunder. Hur inneha vi räknat.Leave a comment