AD 1997 nr 63

När du just har konsten

Detta sluts mellan mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller mellan en arbetstagarorganisation och enskild arbetsgivare. Båda parter måste ha som avsikt att ingå just ett kollektivavtal för att det ska anses som ett sådant avtal. Kravet på skriftlighet medför att muntliga överenskommelser inte kan omfattas av kollektivavtalet. De har istället allmän avtalsrättslig verkan. Det går dock att hänvisa till bilagor eller andra dokument i ett kollektivavtal då även dessa är skriftliga. En anledning till varför kravet på skriftlighet är såpass strängt är för att avtalet inte bara binder avtalsparterna men även medlemmarna i organisationen. Avtalets tydlighet är därför något mycket viktigt. En medlem ska kunna läsa vilka bestämmelser denne omfattas av.Leave a comment