Diskrimineringslagen

Möt den arabiska manens elektrisk

Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling — såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Navigeringsmeny

Mig ska här anknyta till hennes beredning med koncentration på vad som kommit ut i svensk översättning, både förut och sedan dess. Det är nuförtiden en hel del. Antalet översättningar såsom föreligger på svenska har på dessa fjorton år fördubblats. Jag tar armé också med verk skrivna på engelska, franska och i ett remarkabelt baisse tyska av arabiska författare i den meningen att de är uppvuxna inom arabländer och har arabiska som åtminstone talat modersmål. Poesin får större plats, om än inte på samma förståndig fullständigt. Den arabiska litteraturen uppvisar förut närvarande stor vitalitet.

Den arabiska våren

Islam genomsyrar samhället och det dagliga livet. Officiella påbud styr människors vardag tillsammans regler för klädsel, umgänge mellan könen och tidpunkter för bön. Sedlighetspolis övervakar att reglerna följs. Saudiska män samt kvinnor lever strikt åtskilda utanför det egna hemmet. Män hälsar på varandra genom att ta i hand. Artigt är att hälsa på den äldsta personen i sällskapet först och därefter gå motsols och hälsa på resten. Saudier som känner varandra väl — och är av samma kön — går gärna arm i arm alternativt hand i hand, och rör bred varandra under samtal. På offentlig läge bör man undvika ögonkontakt med folks i mängden. Att stirra på främlingar anses opassande.

Geografi och klimat

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera dom riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket. Lag Arbetsgivaren ska komma upp och utvärdera de åtgärder såsom vidtas enligt första stycket. Analysen skall särskilt avse skillnader mellan 1. Bedömningen av de krav arbetet ställer skall göras med beaktande av kriterier såsom kunskap och färdigheter samt ansvar samt ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas. Samverkan 11 § I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka. Fakta som behövs för samverkan 12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation såsom arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal med den information som behövs förut att organisationen ska kunna samverka inom arbetet med aktiva åtgärder. Om informationen avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild anställd, gäller reglerna om tystnadsplikt och vite i 21, 22 och 56 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet.Leave a comment